Kulturskolerådet

Fakta om Kulturskolerådet

Kulturskolerådet består af 12 medlemmer, der repræsenterer Kulturskolens elever og forældre, Kulturskolens ansatte, kommunens daginstitutioner og skoler, Vesthimmerlands Gymnasium samt Kultur- og Fritidsudvalget.
Kulturskolens leder er sekretær.

Rådet:

  • leverer sparring og rådgivning i forhold til Vesthimmerlands Kulturskole 
  • varetager hensynet til, at der eksisterer kvalitativt gode sammenhænge mellem Kulturskolen og øvrige interessenter
  • sikrer en sammenhæng i den børne-ungekulturelle indsats i Vesthimmerlands Kommune

Kulturskolerådet mødes 2-3 gange årligt

Der vælges medlemmer til Kulturskolerådet for en 2-årig periode.

Der er valg til Kulturskolerådet i sidste kvartal af 2024.

Kulturskolerådets opgaver og ansvar

Kulturskolerådet er rådgivende organ for Vesthimmerlands Kulturskoles ledelse.
Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til Vesthimmerlands Kulturskole udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til Kulturskolens økonomi og personaleforhold.

Rådet har som overordnet opgave at varetage hensynet til, at der eksisterer kvalitativt gode sammenhænge mellem Kulturskolen og øvrige interessenter.

Rådet har således en central opgave med at sikre en sammenhæng i den børne-ungekulturelle indsats i Vesthimmerlands Kommune, såvel for Kulturskolens betalende brugere, som for de børn og unge der møder Kulturskolen igennem deres ungdomsuddannelse, skole eller dagsinstitution.

Kulturskolerådets sammensætning:

1 medlem valg blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
2 – 6 medlemmer valgt blandt Kulturskolens forældre til elever under 18 år.
1 medlem valgt blandt Kulturskolens talentklasseelever ( skal være min. 15 år).
1 repræsentant for folkeskolens ledere i Vesthimmerlands Kommune
1 repræsentant for Vesthimmerlands Gymnasium
1 repræsentant for dagsinstitutionsområdet i Vesthimmerlands Kommune
2 repræsentanter for undervisningspersonalet i Vesthimmerlands Kulturskole

 

Kulturskolerådets medlemmer 2022

Formand:
Anne Mette Rasmussen
aer@vesthimmerland.dk
23671466
Repræsentant for daginstitutionerne

Sonja Paulin
sop@vesthimmerland.dk
99668900
Repræsentant for skolelederne

Jakob Vium Dyrman
jdyr@vesthimmerland.dk
Politisk repræsentant

Helle Jensen
Forældrerepræsentant

Susanne Bøg
susannetaber@gmail.com
60605624
Forældrerepræsentant

Thomas Nordahl
thno@vesthimmerland.dk
41286462
Forældrerepræsentant

Anine Liv Schou Jensen
anineliv071207@gmail.com
Elevrepræsentant

Karina Stevenson
ST@vhim-gym.dk
Repræsentant fra VHG

Ivan Amtoft
mail@ivanamtoft.dk
23494780
Lærerrepræsentant

Lykke Søndergaard Kristensen
lykk2049@vhkskole.dk
61652351

Lærerrepræsentant
Kulturskolerådets repræsentant i ALFA's bestyrelse

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskolerådet 

Kulturskolens opgaver og formål

Kulturskolen har til formål:

At tilbyde undervisning i musik og andre kunstarter til alle børn og unge op til 25 år i Vesthimmerlands Kommune.

  • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske / kunstneriske udtryk at skabe gode forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musik- og kulturlivet
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale/kunstneriske færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden kreativ udfoldelse, såvel i fælleskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
  • Gennem beskæftigelse med musik og andre kunstarter at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
  • At virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø
  • At samarbejde med kommunens skoler, dagsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner

 

Kulturskolen kan give særlige tilbud til talentfulde unge, eller til elever med særlige behov. Kulturskolen kan tilbyde undervisning til voksne over 25 år. Børn og unge i aldersgruppen 0-25 år har fortrinsret til kulturskolens undervisningstilbud. Der kan tilbydes sammenspil / fællesaktiviteter og projekter for kulturskolens elever.

 Vesthimmerlands Kulturskole udøver musikskolevirksomhed i henhold til lov om musik, herunder bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013.

 

Økonomi


Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre, samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Kulturskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af udmeldt budgetramme et budgetforslag til rådets orientering.

Kulturskolens leder er ansvarlig for at ansøge om statsrefusion på baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendte budget.

 

Tilsyn

Vesthimmerlands Kulturskole er underlagt Vesthimmerland Kommunes tilsyn i henhold til den gældende lovgivning.

 

Kulturskolens leder

Kulturskolens leder har det daglige ansvar for Vesthimmerlands Kulturskoles drift. Herunder at drive skolen på et økonomisk forsvarligt grundlag i overensstemmelse med det kommunale budget, indgåede aftaler m.v. Endvidere påhviler det lederen at sikre, at undervisningspersonalet har de fornødne faglige og pædagogiske kompetencer.

  

Kulturskolerådets opgaver og ansvar

Kulturskolerådet er rådgivende organ for Vesthimmerlands Kulturskole ledelse. Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til Vesthimmerlands Kulturskole udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til Kulturskolens økonomi og personaleforhold.Rådet har som overordnet opgave at varetage hensynet til, at der eksisterer kvalitativt gode sammenhænge mellem Kulturskolen og øvrige interessenter. Rådet har således en central opgave med at sikre en sammenhæng i den børne-ungekulturelle indsats i Vesthimmerlands Kommune, såvel for Kulturskolens betalende brugere, som for de børn og unge der møder Kulturskolen igennem deres ungdomsuddannelse, skole eller dagsinstitution.

Rådet har mulighed for at udtale sig om Kulturskolens budget samt aftalestyring.

Kulturskolens leder er sekretær for Kulturskolerådet.

1 medlem valg blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
2 – 6 medlemmer valgt blandt Kulturskolens forældre til elever under 18 år.
1 medlem valgt blandt Kulturskolens talentklasseelever ( skal være min. 15 år).
1 repræsentant for folkeskolens ledere i Vesthimmerlands Kommune
1 repræsentant for Vesthimmerlands Gymnasium
1 repræsentant for dagsinstitutionsområdet i Vesthimmerlands Kommune
2 repræsentanter for undervisningspersonalet i Vesthimmerlands Kulturskole

 

Funktionsperiode og Valg til Kulturskolerådet.

Der vælges medlemmer til Kulturskolerådet for en 2-årig periode.

Første periode er fra 1. januar 2015 – 31. december 2016.

Valget gennemføres i 4. kvartal. Første gang i perioden oktober-december 2014 således at Kulturskolerådet er funktionsdygtigt pr. 1. januar 2015.

Det af Kultur- og Fritidsudvalgets valgte medlem følger byrådsperioden.

 

 

Kulturskolerådets konstituering

Kulturskolerådet vælger formand og næstformand i rådets midte.

 

Kulturskolerådets møder

Kulturskolerådet afholder 2-3 årlige møder, eller efter behov, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden. 

I særlige tilfælde kan formanden indkalde rådets med kortere varsel. 

3 medlemmer af rådet kan begære afholdt ekstraordinært rådsmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder rådet snarest muligt efter begæringen. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles til formanden senest 10 hverdage før mødet holdes.

Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Alle medlemmer har stemmeret. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden leder forhandlinger og afstemninger i rådet.

 

Ikrafttræden 

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2015.

Revideret og godkendt af Byrådet november 2022.