Regler og praktiske oplysninger

Her kan du  finde oplysninger om alle de praktiske ting omkring at være elev i Kulturskolen, samt hvilke regler og tidsfrister der er i Kulturskolen.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kulturskolens kontor.

Tlf: 99 66 88 25 ( mandag-onsdag kl. 9-12)

E-mail: kulturskolen@vesthimmerland.dk

KULTURSKOLENS REGLEMENT

 

Tilmelding hele året
Det er muligt at tilmelde sig Kulturskolens undervisning hele skoleåret. Vi optager som hovedregel nye elever pr. 1. juni, primo november, medio januar og medio april. Tilmelding foregår via vores online-tilmelding.

Undervisningsåret
Undervisningsåret følger skoleåret, men starter lidt senere og slutter lidt før skolerne. Der er som hovedregel 36 undervisningsgange i et undervisningsår. Som elev ved kulturskolen tilbydes du en fast ugentlig undervisningstid, som du følger undervisningsåret igennem. 

Fag som Musik og Samvær, Legestue, Minimusikskole, Billedkunst og Drama samt nogle sammenspilsfag har kortere sæsonlængde.

Se Kulturskolens ferieplan her

Gentilmelding og udmeldelse inden nyt skoleår – frist 1. juni

Instrumentalelever - skal ikke gentilmeldes
Eleverne fortsætter automatisk næste skoleår. Ønsker eleven ikke at forsætte, skal der ske en udmeldelse, enten via elevens login i Speedadmin, eller som e-mail til Kulturskolens kontor.

Holdundervisning - husk at gentilmelde dig
Hvis man er tilmeldt et hold, f.eks. Musik og Samvær, Legestue, minimusikskole, sammenspil, m.m. skal man huske at tilmelde sig holdet igen, hvis man ønsker at fortsætte i næste skoleår. 
  
Ændrede kontakt-oplysninger
Det er vigtigt, at du altid husker at opdatere os, hvis du ændrer mailadresse, mobilnummer o.l. Det er via disse kanaler, at vi primært kommunikerer med vores elever. Du kan sende en mail til os på kulturskolen@vesthimmerland.dk, eller logge dig på din elevprofil via vores hjemmeside og der oplyse ændringerne. 
 
Rettidig udmeldelse
Spiller man et instrument, er man som hovedregel tilmeldt undervisning, indtil man skriftligt melder sig ud. Udmeldelse fra al undervisning i Kulturskolen skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor (gerne som e-mail), eller via udmeldelsesfunktionen på elevens profil i Speedadmin.
 
Der hæftes altid for 1. rate, når undervisningen er påbegyndt.

Se frister for udmeldelse i løbet af skoleåret her

Senere udmeldelse medfører, at der hæftes for næste betalingsrate. I forbindelse med udmeldelse aftales sidste undervisningsgang. 

Betaling
Betalingen for Kulturskolens undervisning fordeles på 4 lige store rater som hver dækker 9 undervisningsgange. Som hovedregel opkræves der betaling til 1. oktober, 1. december, 1. marts og 1. juni.

Rykkergebyr
Kulturskolen følger Vesthimmerlands Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser. Taksten for 1. rykkerskrivelse er pt. 250 kr.

Priser

Se vores priser her

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Kulturskolen Vesthimmerlands undervisning, betaler du fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag. Der er rabat på 25% for øvrige søskende.

For at opnå søskenderabat er det vigtigt, at søskende er tilmeldt med samme værge

Rabat på holdfag
Er en elev tilmeldt både et instrumentalfag og et holdfag, f.eks. guitar og rytmisk sammenspil, ydes der en rabat på 71% på holdfaget.

Fritidspas
Det er muligt at få tildelt fritidspas til deltagerbetaling i Kulturskolen.

Læs mere om fritidspas her

Du kan henvende dig til din underviser eller Kulturskolens kontor, hvis du gerne vil have søgt om fritidspas.

Elevens fravær
Er eleven forhindret i at møde frem til undervisningen grundet sygdom eller andet, skal det meddeles direkte til elevens underviser eller til Kulturskolens kontor. 
Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Underviserens fravær eller sygdom
Vi underviser som hovedregel vores elever 36 undervisningsgange i løbet af et skoleår, men da vores undervisere er engagerede mennesker og har mange opgaver i Kulturskoleregi, kan vi blive nødt til at aflyse undervisningsgange. Hvis undervisning aflyses af anden arbejdsmæssig grund tilbagebetales undervisningsgangen. 

Kulturskolen kan også aflyse undervisningen i forbindelse med en undervisers sygdom. Ved længerevarende sygdom, forsøger vi at vikardække undervisningen. Undervisningsgange som aflyses i forbindelse med sygdom erstattes ikke. Hvis undervisningen aflyses mere end tre gange i løbet af et skoleår, tilbagebetaler vi de aflyste undervisningsgange, der ligger ud over tre gange. 

Aflysning af undervisning
Aflysning af undervisning sker udelukkende elektronisk ved sms-besked og e-mail til elev og værge. Hvis man ikke ønsker at modtage afbud på denne måde, bedes man kontakte Kulturskolens kontor. Det er elevens/værgens ansvar at oplyse Kulturskolens kontor om evt. nummerændringer.

Undervisningsmateriale
Eleverne betaler selv for noder og andet undervisningsmateriale, som Kulturskolen ikke kan stille til rådighed.
Dog er materialeudgifter i forbindelse med billedskolen og dramalinjen inkluderet i deltagergebyret.

Kulturskolen Vesthimmerland er en kommunal institution, der administrativt er forankret i afdelingen for Kultur og Fritid, og som ligger i forvaltningen Kultur og Sundhed. Kulturskolen beskæftiger mere end 20 personer indenfor undervisning i musik og kulturfag.

Vi tilbyder undervisning i musik, drama og billedkunst til børn og unge og voksne i aldersgruppen 0-100 år. Man kan tilmelde sig undervisning via vores hjemmeside og undervisningen udbydes decentralt i hele Vesthimmerlands kommune. Derudover samarbejder vi med kommunes institutioner omkring musikundervisning for børn og unge, som et led i deres dagligdag. Vores motto er, at vi aldrig gør noget uden en samarbejdspartner. 

Hvad har du lyst til?
Når du er elev hos os, kan du vælge at være instrumentalelev, hvor du lærer at spille på et instrument, eller du kan gå på musikhold med flere børn på din egen alder. Vi underviser både børn og voksne.

Lær at spille et instrument
Hvis du gerne vil lære at spille på et instrument, kan du vælge imellem 20 minutters eller 30 minutters undervisning om ugen. Her får du ene-undervisning af en af vores lærere og du tilbydes en fast ugentlig undervisningstid. For de øvede elever er der også mulighed for 40 minutters undervisning.

Du kan også tilmelde dig holdundervisning, hvor der gives 15 minutters undervisning pr. elev. Vi prøver så at sætte dig på hold sammen med 1-2 elever på dit niveau, sådan at I sammen får 30-45 minutters undervisning. Hvis vi ikke har elever til at lave et hold, tilbydes du 20 minutters soloundervisning.

Musikhold for børn
Vi udbyder forskellige musikhold for børn fra 1 år og op til 4. klasse. Holdene oprettes, når der er nok tilmeldte elever.

Sammenspil
Vi opretter rytmiske sammenspilshold, hvor der er mulighed for det. Her kan elever, der spiller et instrument, få mulighed for at spille sammen med andre i et band. På musikholdende undervises der oftest i 45 minutter.

Undervisningssteder
Vi underviser på de allerfleste skoler i Vesthimmerland og i Vesthimmerlands Musikhus, ALFA. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere omkring vores undervisning.

Tilmeldingen er åben hele året

Det er muligt at tilmelde sig undervisning hele skoleåret, og vi optager løbende nye elever.

Når du har tilmeldt dig Kulturskolens undervisning, modtager du en bekræftelse af din tilmelding på din mail. Hvis ikke du modtager denne kvitteringsmail, er det vigtigt, du kontakter os, da din tilmelding så sandsynligvis ikke er gået igennem til os.

Når tilmeldingen er gået igennem, har du en plads på vores venteliste. Du hører fra os, når vi kan tilbyde dig en undervisningsplads

Er du tilmeldt inden 1. juni

Hvis du tilmelder din inden 1. juni, er der stor chance for, vi vil kunne optage dig i det efterfølgende skoleår. 

I slutningen af juni måned sender vi dig en optagelsesmail, eller en mail med besked om, at du fortsat er på venteliste.

Midt i august måned kommer der besked ud om undervisningstid- og sted.

Da vi kommunikerer via e-mail og SMS, er det meget vigtigt, vi får besked, hvis du får ny e-mail adresse eller nyt telefonnummer. Du kan selv rette dine oplysninger via dit login i SpeedAdmin.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Kulturskolen for yderligere information.

Se vores kontaktoplysninger her

Fakta om betaling

  • Deltagerbetaling opkræves i 4 rater med betalingsfrist 1. oktober, 1. december, 1. marts og 1. juni
  • Opkrævninger udsendes i E-boks eller fremgår af PBS-oversigt
  • Kulturskolen følger Vesthimmerlands kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser (pt. 250 kr.)
  • Læreraflysninger ud over 3 undervisningsgange i løbet af et skoleår tilbagebetales
  • Der er 36 undervisningsgange i et skoleår, medmindre andet er anført
  • Manglende betaling kan medføre udelukkelse fra undervisningen

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Kulturskolen Vesthimmerlands undervisning, betaler du fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag. Der er rabat på 25% for øvrige søskende. 
For at opnå søskenderabat er det vigtigt, at søskende er tilmeldt med samme værge

Rabat på holdfag
Er en elev tilmeldt både et instrumentalfag og et holdfag, f.eks. guitar og rytmisk sammenspil, ydes der en rabat på 71% på holdfaget.

Fritidspas
Der kan søges Fritidspas til deltagelse i Kulturskolen.
Læs mere om Fritidspas her

Priser
Se vores aktuelle priser her

Elevens fravær
Er eleven forhindret i at møde frem til undervisningen grundet sygdom eller andet, skal det meddeles direkte til elevens underviser eller til kulturskolen kontor. 

Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Underviserens fravær eller sygdom
Læreraflysninger ud over 3 gange i løbet af skoleåret fratrækkes den efterfølgende betalingsrate eller refunderes ved afslutningen af undervisningsåret.

OBS! Ved aflysninger får elever og værger besked via SMS og e-mail. Det er elevens/værgens ansvar at oplyse Kulturskolens kontor ændringer i kontaktinformationerne. Alternativt kan ændringer indtastes direkte via elev login til Speedadmin.  

Du kan logge ind her

Kulturskolen har undervisning på mange skoler i hele kommunen. Vi forsøger at tilrettelægge undervisningen, så eleverne primært tilbydes undervisning på hjemskolen, en nærliggende skole eller i nærheden af bopælen. En del af Kulturskolens undervisning er placeret i Alfa, Vesthimmerlands Musikhus.

ALFA, Vesthimmerlands Musikhus Jyllandsgade 52, 9600 Aars
Blære Friskole Skolevænget, 9600 Aars
Farsø skole Skolegade 14, 9640 Farsø
Fjelsø Friskole Knabervej 120, 9620 Aalestrup
Gedsted Skole Søndergade 27, 9631 Gedsted
Hornum Skole Kirkevej 23, Hornum, 9600 Aars
Haubro Landsbyskole Vadgårdvej 4, 9600 Aars
Løgstør Skole Bøgevej 10, 9670 Løgstør
Ranum Skole Seminarievej 31, 9681 Ranum
Aalestrup Realskole Borgergade 32, 9620 Aalestrup
Overlade Friskole og Børnehus Skolegade 7, 9670 Løgstør
Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Ejdrup, 9240 Nibe
Toppedalskolen  Vildstedvej 161-163, Vindblæs, 9670 Løgstør
Ullits Skole Foulumvej 27, Ullits, 9640 Farsø
Vestrup Skole Vestrupvej 23, Vestrup, 9600 Aars
Vestermarkskolen Vestre Boulevard 17, 9600 Aars
Vilsted Friskole Troldbjergvej 4, Vildsted, 9670 Løgstør
Østermarksskolen Østre Boulevard 41, 9600 Aars
Aalestrup Skole Vestergade 95, 9620 Aalestrup
Aars Skole Kirkegade 4, 9600 Aars

 

Udmeldelse sker ikke automatisk efter et skoleår. Spiller man et instrument, er man som hovedregel tilmeldt undervisning, indtil man skriftligt melder sig ud.

Udmeldelse fra al undervisning i Kulturskolen skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor (gerne som e-mail), eller via udmeldelsesfunktionen på elevens profil i Speedadmin.

Log ind i Speedadmin her

Der hæftes altid for 1. betalingsrate, når undervisningen er påbegyndt. Hvis man ønsker at udmelde sig i løbet af skoleåret, gælder følgende datoer:

Udmeldelsesfrister i skoleåret 24/25  
1. betalingsrate (1. oktober) Inden opstart
2. betalingsrate (1. december) 6. oktober 2024
3. betalingsrate (1. marts) 15. december 2024
4. betalingsrate ( 1 juni) 09. marts 2025
Udmeldelse til skoleåret 25/26 1. juni 2025

 

Vil du købe et instrument?

Det er en god idé at rådføre dig med din underviser. Din underviser vil typisk have en stor viden og erfaring i forhold til, hvor man eventuelt kan gøre en god handel. Dette gælder både nye og brugte instrumenter.

Vil du låne et instrument af Kulturskolen?

Kulturskolen råder over et begrænset antal instrumenter som primært udlånes til førsteårselever.

Instrumenterne udlånes for ét år ad gangen. Dog kan man efter særlig aftale med Kulturskolen beholde instrumentet henover sommerferien, såfremt man er tilmeldt det efterfølgende undervisningsår.

Ved udmeldelse eller instrumentskift skal instrumentet afleveres til underviseren eller på Kulturskolens kontor.

Smil til fotografen...

Kulturskolen tager billeder og videoer af eleverne til koncerter, undervisning o.l. De bruges i flere sammenhænge - f.eks. her på hjemmesiden og på de sociale medier. Kulturskolen overholder de gældende GDPR regler på området og indhenter tilsagn fra forældre og værge i henhold til gældende lovgivning.

Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her